Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Rudniki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rudniki

            Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy objęty wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 56.2013 z dnia 27.05.2013 r.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach oraz w każdym sołectwie.
Termin przetargu:  12 sierpnia 2013r., godz. 12.00
Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12.
Do przetargu wystawia się lokal użytkowy o powierzchni 14,45 m2, z przeznaczeniem wyłącznie na działalność bankową, w ramach której osoba wygrywająca przetarg zapewni w godzinach pracy urzędu nieodpłatna obsługę kasową wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Rudniki.
Lokal usytuowany jest na parterze, w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12. Stawką wywoławczą w przetargu na najem lokalu jest miesięczna wysokość czynszu w kwocie 250,00 zł, wadium 150,00 zł.

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:
- podatku od towarów usług, który naliczany będzie według zasad i stawek obowiązujących  w dniu zawarcia umowy z Najemcą.
Wszelkie prace adaptacyjne przystosowania lokalu do prowadzonej działalności Najemca może przeprowadzić za zgodą Wynajmującego we własnym zakresie i na własny koszt. Termin zapłaty czynszu miesięcznego do dnia 10-go każdego miesiąca.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 na trzy dni przed rozpoczęciem przetargu, najpóźniej do dnia 09.08.2013 r. z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności bankowej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej, jednak nie mniej niż 10,00 zł.
Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca powinni przedstawić członkom Komisji Przetargowej:
- dokument (lub jego kserokopię) potwierdzający wniesienie wadium,
- dowód osobisty uczestnika przetargu lub osoby go reprezentującej,
- w razie potrzeby – pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika przetargu,
- oświadczenie wskazujące rodzaj wykonywanej działalności,
- ksero potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru.
Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy na warunkach podanych przed rozpoczęciem przetargu.
Odstąpienie od zwarcia umowy powoduje utratę wadium.
Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Rudniki w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje w tym szczegółowe warunki obsługi kasowej, jak i warunki najmu lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 i 4 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18 i 15. 
     

   Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak


 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas