Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Podstawowe informacje

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Rudniki

1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy nakładają na Nas wszystkich – i mieszkańców, i gminę – nowe obowiązki.

Nowy system gospoarowania odpadami komunalnymi

Na wprowadzenie nowego systemu ustawodawca dał jednak gminom półtora roku. Podatek śmieciowy ma obowiązywać w każdej gminie od dnia 1 lipca 2013 r.,
Od 1 lipca 2013 r. gminy będą odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości i ich zagospodarowanie, utworzenie punktów selektywnej zbiórki które będą finansowane z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. To największa i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej ustawie.

Celem tej zmiany jest przede wszystkim prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła", czyli ich segregacja przy budynku przez każdego
z mieszkańców gminy, a przez to także zmniejszenie ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach odpadów oraz całkowite wyeliminowanie nielegalnych wysypisk i zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych.

Od 1 lipca 2013 r. nadal odpady komunalne będzie wywoził przedsiębiorca zajmujący się taką działalnością, jednakże od tego dnia będzie to czynił już na podstawie umowy zawartej z gminą, a nie na podstawie dotychczasowych umów z poszczególnymi właścicielami nieruchomości.

Obowiązek przeprowadzenia przetargu

Gmina będzie musiała przeprowadzić przetarg na odbiór bądź na odbiór i zagospodarowanie zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych.
Przetarg będzie dawał gwarancję wyboru najtańszego podmiotu (najtańszej firmy), który będzie odbierał i wywoził odpady komunalne. Gmina zawrze umowę z firmą wyłonioną w przetargu.

Mieszkańcy będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga!
Właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wywozowym na zasadzie określonej w tej umowie!

Poniżej zamieszczamy wzór pisma-wypowiedzenie umowy

DOCXwzor wypowiedzenia umowy

 Opłata za gospodarownie odpadami komunlnymi

Na opłatę składać się będą koszty odbierania odpadów, poddawania ich procesom odzysku i recyklingu oraz ostatecznego unieszkodliwiania lub innego zagospodarowania, a także koszty administrowania przez gminę tym systemem oraz koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Wysokość opłaty zatem będzie zależeć od kosztów jakie gmina poniesie, ale także od liczby mieszkańców zamieszkujących gminę. Opłata jest czym innym niż sama stawka opłaty. Opłatę wylicza właściciel nieruchomości w oparciu o uchwaloną przez radę stawkę. Natomiast stawka opłaty musi uwzględniać ww. koszty gospodarowania odpadami. Ze względu na nieruchomości częściowo zamieszkałe a częściowo niezamieszkałe rada ustala także stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (czyli wysokość stawki opłaty za opróżnienie jednego pojemnika o określonej pojemności). Dodatkowo, rada jest zobowiązana do ustalenia niższych stawek w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W taki właśnie sposób promuje się i zarazem nagradza system segregacji u źródła.

 Ustawowe metody ustalenia opłaty

Rada gminy ustala także metodę, na podstawie której będzie określana wysokość opłaty. Rada może wybrać tylko jedną metodę z pośród czterech wymienionych w ustawie metod liczenia wysokości opłaty:

1) zależną od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (budynek),
2) zależną od wielkości zużytej wody,
3) zależną od wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego znajdującego się na danej nieruchomości,
4) zależną od liczby gospodarstw domowych.


Właściciele nieruchomości składają  deklarację

Po ustaleniu przez gminę stawki opłaty, rada gminy będzie ustalała wzór deklaracji, jaką właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek wypełnić oraz złożyć do urzędu. W deklaracji znajdą się informacje potrzebne do wyliczenia opłaty – właściciel nieruchomości wyliczy tą opłatę, a następnie będzie zobowiązany ją uiścić – na rzecz gminy – w wysokości wynikającej z deklaracji. Kwota opłaty natomiast ma zostać wpłacona w terminie ustalonym przez gminę w odrębnej uchwale. Niezłożenie deklaracji lub niedokonanie wpłaty w terminie określonym przez radę gminy skutkuje naliczeniem odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.

Po ustaleniu przez gminę wysokości stawki opłaty, terminu wpłaty tej opłaty oraz wzoru deklaracji, rada gminy określi również obowiązki gminy w zamian za pobieraną opłatę. Gmina może bowiem ustalić, że w zamian za pobieraną opłatę odbierać będzie od mieszkańców wszystkie odpady, albo też ustali, że będzie odbierać tylko niektóre rodzaje odpadów lub też konkretną ilość odpadów komunalnych.
Jeśli gmina ograniczy ilość odbieranych odpadów w zamian za uiszczaną opłatę, będzie też musiała następnie pobierać odrębną opłatę za dodatkowe ilości lub rodzaje odpadów.

Rada gminy zdecyduje o przejęciu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Nowy system przewidywać będzie przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Rada gminy będzie jednak mogła zdecydować, że odpady będą odbierane także od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują na tej nieruchomości ludzie (czyli nieruchomości niezamieszkałych). Wtedy również i właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą wnosili opłatę na rzecz gminy, a gmina zawierała umowę na wywóz odpadów z terenu tych nieruchomości.
Gmina może jednak zadecydować o przejęciu obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych jedynie od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują ludzie (czyli z nieruchomości zamieszkałych), pozostawiając dotychczasowe zasady w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych i ich właścicieli, czyli możliwość zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych między nimi a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli nieruchomości z obowiązków zbierania oraz segregowania odpadów.
Zasady, jakie rodzaje odpadów należy segregować oraz jak należy segregować, czyli jakie odpady należy gromadzić w pojemnikach przy nieruchomości, a jakie oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określa rada gminy w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. W regulaminie określa się również rodzaje i minimalne pojemności pojemników, które mają stosować mieszkańcy (a dokładnie: właściciele nieruchomości).

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalych


Właściciele nieruchomości obowiązani będą do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) przeterminowanych leków i chemikaliów,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
7) zużytych opon,
8) odpadów zielonych,
9) papieru i tektury,
10) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,
11) tworzywa sztucznego,
12) opakowań wielomateriałowych,
13) metali,
14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Część z tych odpadów, tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory będzie trzeba oddawać do powołanego w tym celu w każdej gminie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony będą zbierane metodą” u źródła” na dotychczasowych zasadach lub mogą być przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pozostałe odpady: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będą odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości (sprzed budynku). Odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone będą mogły być kompostowane na terenie nieruchomości, po uprzedniej rejestracji kompostownika w gminie.

W pierwszym kwartale 2013 roku gmina podejmie działania mające na celu poinformowanie mieszkańców o zasadach działania nowego systemu odpadowego. Będą to ulotki informacyjno- edukacyjne, spotkania organizowane w miejscowościach, poświęcone temu tematowi.

Rada Gminy Rudniki w dniu 11 grudnia 2012r. podjęła szereg uchwał niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu odpadowego na terenie Gminy Rudniki.
Jednakże ze względu na fakt, iż w dniu 11 grudnia 2012r. Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęte przez Radę Gminy uchwały prawdopodobnie będą musiały być zmieniane i dostosowane do nowych aktów prawnych.

O dalszych rozstrzygnięciach zostaniecie Państwo poinformowani.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas