Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o I przetargu nieogranicznonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudniki

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem

lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudniki

 

Przedmiotem przetargu będą lokale użytkowe objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 34.2014 z dnia 16.04.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminyw Rudnikach oraz u sołtysów w każdym sołectwie.

Do przetargu wystawia się niżej wymienione lokale użytkowe położone w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4, na działce nr 53/25, k.m. 3, Kw. nr 39295 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

- Lokal nr I o łącznej powierzchni użytkowej 56,62 m2, składający się z czterech pomieszczeń użytkowych, sanitariatu.

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12.

Termin przetargu 13 czerwca 2014 r. godz. 900

Cena wywoławcza – 849,30 zł ( miesięczny czynsz ), wadium - 100,00 zł,

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

- Lokal nr II o łącznej powierzchni użytkowej 50,45 m2, składający się z czterech pomieszczeń użytkowych, sanitariatu.

Termin przetargu 13 czerwca 2014 r. godz. 1000

Cena wywoławcza – 756,75 zł ( miesięczny czynsz ), wadium - 90,00 zł.

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych ( zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 09 czerwca 2014 roku z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego nr I / nr II / położonego w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas