Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części działki nr 28/1 położonej w Jaworku

WÓJT GMINY RUDNIKI

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE GMINNE

 

Przedmiotem przetargu jest część działki stanowiącej grunt o pow. 250 m2 z przeznaczeniem pod lokalizację wieży (masztu) przekazu wraz z możliwością korzystania z terenu przyległego, oznaczonej nr 28/1, położonej w obrębie Jaworek, zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr OP1L/00027273/1, zgodnie z wykazem z dnia 26.05.2014 r., podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Teren przeznaczony pod dzierżawę zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/181/09 z 03.02.2009 r. znajduje się w strefie gospodarczej produkcyjno - usługowej oznacz. G.PU.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Do przetargu wystawia się:

1. Część działki nr 28/1, położonej w Jaworku, o pow. 250 m2

cena wywoławcza miesięcznego czynszu  600,- zł netto

wysokość wadium 100,- zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2014 r. o godz. 10-tej w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach
ul. Wojska Polskiego 12 w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 18.07.2014 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę części działki nr 28/1 położonej w Jaworku.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet przyszłych należności za dzierżawę.

Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym .

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie waloryzacji narastająco, według rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. Tak zwaloryzowany czynsz obowiązuje od okresu rozliczeniowego, następującego po tym,
w którym powyższy wskaźnik zostanie opublikowany.

Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas