logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Ruszył kolejny projekt pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” w ramach którego można uzyskać bezzwrotne dotacje na otwarcie działalności gospodarczej.

Projekt pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej i Parkiem Naukowo Technologicznym w Opolu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

O udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby fizyczne z obszaru woj. opolskiego zamierzające założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu: 

• w wieku 18-30 lat lub po 50 roku życia oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie,

• nieaktywne zawodowo i/lub pozostające bez zatrudnienia.

 

Projekt realizowany: od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Cel: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu:

- podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy,

- rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. 

 

Uczestnicy Projektu będą mogli ubiegać się o: 

• bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do 40.000,00 zł na osobę (lub do 20.000,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej,

• bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł oraz pomocy szkoleniowo-doradczej.

 

Założenia Projektu: Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 85-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób uzyska wsparcie w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

 

Etapy realizacji Projektu: 

I – Rekrutacja

II – Wsparcie szkoleniowo-doradcze

III – Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej! – przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej musi być tożsamy z dniem jej rejestracji. 

Wydatkowanie środków z jednorazowej dotacji inwestycyjnej (dotacja wypłacana w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, tj.: zaliczka wmaksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz płatność końcowa w formie refundacji poniesionych całkowitych wydatków na realizację inwestycji w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji).

Uczestnik Projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu zarejestrowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w szczególności poprzez weryfikację: faktu prowadzenie przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej lub spółdzielni/spółdzielni socjalnej; weryfikację wykorzystania przez Uczestnika Projektu zakupionych towarów i/lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym). 

IV – Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych i wsparcia doradczego 

• Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6-miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

• Wsparcie doradcze

 

Więcej informacaji:

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"

ul. Damrota 4, III piętro, 45-064 Opole

tel./fax 77 546 56 00

e-mail: biuro@spp.opole.pl

http://www.spp.opole.pl