Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego stanowiacego własność Gminy Rudniki

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rudniki

Przedmiotem przetargu będzie lokal użytkowy objęty wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 34.2014 z dnia 16.04.2014 r.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach oraz u sołtysów w każdym sołectwie.

Do przetargu wystawia się niżej wymieniony lokal użytkowy położony w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4, na działce nr 53/25, k.m. 3, Kw. nr 39295 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową

- Lokal nr II o łącznej powierzchni użytkowej 50,45 m2, składający się z czterech pomieszczeń użytkowych, sanitariatu.

Termin przetargu 3 października 2014 r. godz. 1000

Cena wywoławcza – 756,75 zł ( miesięczny czynsz ), wadium - 90,00 zł.

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

Data pierwszego przetargu 13.06.2013r.

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych ( zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 30 września 2014 roku z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego nr II położonego w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas