Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dalachowie oraz o I przetargu ustnym nieogranioczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Żytniowie

Wójt Gminy Rudniki ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

położonych w Dalachowie i Żytniowie

 

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłego przedszkola, położona w Dalachowie, oznaczona numerem geodezyjnym 359, o pow. 0,1900 ha, Kw. nr OP1L/00028682/8, znajdująca się zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M., w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej, uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Cena wywoławcza: 129.500,00 zł, wadium 12 950,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 1.295,00 zł.

Przetarg odbędzie się 23 października 2014 roku, godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach,
ul. Wojska Polskiego 12.

2. Nieruchomość gruntowa – niezabudowana położona w Żytniowie, oznaczona numerem geodezyjnym 97/3, o pow. 0,0920 ha, Kw. nr OP1L/00030524/0, znajdująca się zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w strefie osadniczo – mieszkaniowej O.M., w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej, uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Cena wywoławcza: 19.500,00 zł, wadium 1 950,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 195,00 zł.

Przetarg odbędzie się 23 października 2014 roku, godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2014 r. poz. 518 ze zm. ) upływa dn. 10.10.2014 r.

3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm. ).

4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 20.10.2014r., z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 359 – obręb Dalachów lub wadium na nabycie działki nr 97/3, obręb Żytniów.”

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas