logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne!

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach realizacji zadań powierzonych przez 
Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Opolskiego

O G Ł A S Z A

VI nabór wniosków do poddziałania 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

o dofinansowanie projektów w zakresie:

Dotacji dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z:

1. zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;
2. zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.

Wyżej wymienione zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2015 roku. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego wyżej terminu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi maksymalnie 65%. Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi od 20 tys. PLN do 300 tys. PLN. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: dzień złożenia wniosku o dofinansowanie do IP II.

Do udziału w konkursie w terminie od 12.11.2014r. do 26.11.2014r. zaprasza się: 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
(zgodnie z definicją mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa określoną w rozporządzeniu Komisji Wspólnot Europejskich nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.)

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, osobiście lub przez posłańca (doręczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą); przesyłką kurierską; listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce w Dziale Przyjmowania i Oceny Projektów Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ul. Spychalskiego 1a, Opole (II piętro). Uwaga! w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013”, wersja nr 16, Tom I, II. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1586.
 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
ul. Spychalskiego 1A,
45-716 Opole 
tel.: 77 403 36 00 
fax: 77 403 36 09
www.ocrg.opolskie.pl
e-mail: