logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Ochotnicze Hufce Pracy dla młodych bezrobotnych!

Ponad 116 mln złotych zostanie przeznaczonych na programy dla młodych bezrobotnych. Do końca 2015 roku OHP z całego kraju zorganizują centra edukacji i pracy młodzieży, centra kariery czy punkty pośrednictwa pracy. 

 

Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata na koniec września br. wyniosła 17 proc. W porównaniu z rokiem 2013 młodych bezrobotnych jest mniej o ponad 88 tys. Prawie 30 proc. młodych bezrobotnych nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. I to właśnie brak doświadczenia oraz niedopasowanie kwalifikacji do rynku pracy są głównymi przyczynami bezrobocia młodych. Dodatkowo, większość pracodawców wymaga min. półrocznego doświadczenia od potencjalnych pracowników.

Ochotnicze Hufce Pracy już w sierpniu rozpoczęły realizację dwóch projektów w ramach „Gwarancji": „Pomysł na siebie" oraz „Równi na rynku pracy". Oba projekty są realizowane przez 393 jednostki OHP i potrwają do końca 2015 roku. Na realizację projektu „Pomysł na siebie", w którym udział bierze 1500 osób, przeznaczono 19 mln zł, a na „Równi na rynku pracy" (6 tys. osób) - 97 mln zł, w sumie ponad 116 mln zł

Czym są Gwarancje dla młodzieży?
Europejska inicjatywa Gwarancje dla młodzieży stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny br. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży.

Kto może z nich korzystać za pośrednictwem OHP?
Z usług oferowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15 - 24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET – not in employment, education or training).

Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.

Do OHP mogą zgłaszać się:

 • osoby w wieku 15-17 lat zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - do nich kierowany jest projekt Pomysł na siebie,
 • osoby w wieku 18-24 lata nieuczące się i niepracujące, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, nieposiadające wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy - projekt Równi na rynku pracy.

W szczególności mogą być to:

 • osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie
 • absolwenci szkół zawodowych, techników, studiów licencjackich itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Zgodnie w wymogami programu Gwarancji dla młodzieży, osoby zgłaszające się do OHP otrzymają konkretną ofertę pomocy w ciągu maksymalnie czterech miesięcy od dnia podpisania przez daną osobę deklaracji uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany będzie podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

Co zawiera oferta OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży?

Dla osób w wieku 15-16 lat (Pomysł na siebie - grupa A):

 • szkolenia np. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy językowe, warsztaty komputerowe, kursy przedsiębiorczości,
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe.

Dla osób w wieku 16 – 17 lat, mających ukończone gimnazjum (Pomysł na siebie - grupa B):

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),
 • szkolenia np. kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, kursy przedsiębiorczości,
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy.

Dla osób pełnoletnich (Równi na rynku pracy):

 • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące),
 • sześciomiesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),
 • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B,
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
 • indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
 • trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),
 • poradnictwo zawodowe,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
 • pomoc w podjęciu szkolenia zawodowego, stażu, a także pracy poza miejscem stałego zamieszkania.

Wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać z dodatkowego  wsparcia  towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Przedstawione formy wsparcia nie stanowią katalogu zamkniętego i będą dobierane indywidualnie do potrzeb danej osoby zgłaszającej się do OHP.

Gdzie należy się zgłosić, aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje?
Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży są realizowane na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską sieć jednostek OHP.
Punktami kontaktowymi na szczeblu lokalnym, udzielającymi szczegółowych informacji o ofercie OHP, która będzie dostępna w ramach programu, są Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM). Informacje można uzyskać również w każdej jednostce OHP na terenie kraju oraz w elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży, pod numerem infolinii 19524 oraz pod adresem .

Opolska Komenda Wojewódzka
Wojewódzki Komendant OHP
Józefa Ziemnik
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax (77) 453-88-82
email:
http://www.opolska.ohp.pl