Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących wlaśność Gminy Rudniki

WÓJT GMINY RUDNIKI

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE GMINNE

Przedmiotem przetargu jest część działki stanowiącej grunt o pow. 250 m2
z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację wieży przekazu wraz z możliwością korzystania z terenu przyległego, działki oznaczonej nr 28/1, położonej w obrębie Jaworek, zapisanej
w księdze wieczystej Kw. nr OP1L/00027273/1, zgodnie z wykazem z dnia 26.05.2014 r., podanym do publicznej wiadomości i wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Teren przeznaczony pod dzierżawę, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/181/09 z dnia 03.02.2009 r. znajduje się w strefie gospodarczej- usługowej oznacz. G.PU.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Do przetargu wystawia się:

część działki nr 28/1, położonej w Jaworku, o pow. 250 m2

cena wywoławcza miesięcznego czynszu 600,00 zł netto

wysokość wadium 100,- zł

 

Termin poprzednich przetargów: 23.07.2014 r., 25.08.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2014 r. o godz. 10-tej w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 11.12.2014 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę części działki nr 28/1 położonej w Jaworku.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas