Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o I i II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych położonych w Rudnikach ul Targowa 2

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I oraz II przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych położonych w Rudnikach ul. Targowa 2

 

Przedmiotem przetargu będą lokale użytkowe objęte wykazem stanowiącym załącznik
Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 57.2014 z dnia 04.06.2014 r oraz Nr 108.2014 z dnia 10.10.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Przedmiotem I przetargu są:

- Lokale położone w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 76 k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00035335/3.

1. Pomieszczenie magazynowe (6.2) o pow. 31,92 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00 zł miesięcznie

- wadium 30,- zł

2. Pomieszczenie magazynowe (6.3) o pow. 59,05 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 300,00 zł miesięcznie

- wadium 40,- zł

- Lokale położone w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 77 k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00028856/9.

3. Lokal użytkowy (3.2) o pow. 15,48 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 70,00 zł miesięcznie

- wadium 10,- zł

4. Lokal użytkowy (3.4) o pow. 24,50 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 150,00 zł miesięcznie

- wadium 30,- zł

5. Lokal użytkowy (3.5) o pow. 49,50 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 290,00 zł miesięcznie

- wadium 40,- zł

Przedmiotem II przetargu są:

- Lokale położone w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 76 k.m.3 oraz na działce nr 77 k.m.3, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr OP1L/00035335/3 oraz
nr OP1L/00028856/9.

1. Pomieszczenie magazynowe (6.1) o pow. 31,92 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 200,00 zł miesięcznie

- wadium 30,- zł

2. Lokal użytkowy (6.4) o pow. 52,96 m2
składający się z 3 pomieszczeń, zaplecza sanitarnego, wc, korytarza

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 690,00 zł miesięcznie

- wadium 80,- zł

3. Pomieszczenie magazynowe (4.1) o pow. 24,84 m2

 

cena wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł miesięcznie

- wadium 20,- zł

Podane ceny wywoławcze nie obejmują:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących
w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie
z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 05.01.2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 w sali narad I piętro.

Godziny przetargów odpowiednio: I – 900, II - 1000

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 31.12.2014 r. z dopiskiem: wadium na najem lokalu nr …………
o pow. …………... Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym,
a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków najmu oraz lokalizację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas