Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Rudnikach ul Targowa 2

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego położonego w Rudnikach ul. Targowa 2

 

Przedmiotem przetargu będzie lokal użytkowy objęty wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 130.2014 z dnia 25.11.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Przedmiotem przetargu jest:

- Lokal położony w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 76 k.m.3 oraz na działce nr 77 k.m.3, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr OP1L/00035335/3 oraz nr OP1L/00028856/9.

Lokal użytkowy (4.6-7) o pow. 170,00 m2 z zapleczem socjalnym, sanitarnym i pomieszczeniem centralnego ogrzewania

cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 1 020,00 zł miesięcznie                                - wadium 100,- zł

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 30.01.2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Godzina przetargu - 10.00

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 26.01.2015 r. z dopiskiem: wadium na najem lokalu nr 4.6-7 o pow.170,00 m2. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków najmu oraz lokalizację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas