logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Konkurs na animatora sportu w Gminie Rudniki

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza konkurs,

 którego celem jest wyłonienie kandydatów na animatorów

organizujących i prowadzących zajęcia sportowe w Gminie Rudniki

oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych

powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rudnikach

 

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy zlecenia: marzec-listopad 2015r. ( 9 miesięcy )

Liczba godzin świadczonych zajęć: każdy z animatorów zostanie zobowiązany do zrealizowania 80 godzin zajęć w każdym miesiącu, udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku”, z tym zastrzeżenie, że 40 godzin zostanie zrealizowanych i wypłaconych w ramach umowy zlecenia (500 zł brutto), zawartej pomiędzy Gminą Rudniki a animatorem, a pozostałe zrealizowane 40 godzin w okresie jednego miesiąca wypłacone zostanie w ramach indywidualnej umowy zawartej, pomiędzy Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku a animatorem (500zł brutto).

  1. Kwalifikacje i wymagania

Konkurs adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport w Gminie Rudniki

Wymagania niezbędne:

  1. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.
  2. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
  3. W przypadku braku dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe (instruktorskie lub trenerskie), animator zobowiązany jest do ukończenia kursu animatora sportu e-learningowego.
  1. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ( w tym imprez, turniejów itp.)
  2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
  3. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska oraz aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Rudniki.
  4. Nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk
  5. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu
  6. Prowadzenie „Kalendarza Orlika”
  7. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
  8. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
  9. Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjum oraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Rudniki w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Zawarta z animatorem umowa zlecenie, określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatorów odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

  1. Wymagane dokumenty
  1. Kserokopia posiadanych ewentualnych uprawnień zawodowych kandydata na animatora.
  2. Oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  3. Oświadczenie kandydata o braku skazaniu prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Proponowany zarys koncepcji funkcjonowania obiektu „Orlik 2012” w okresie od marca do listopada 2015r.
     
  6. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy  w Rudnikach, w terminie do dnia 09.02.2015r.  do godziny 9:00 lub na e-mail.promocja@rudniki.pl.