Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki i Opolska Karta Rodziny i Seniora

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Zachęcamy uprawnionych mieszkańców Gminy Rudniki do odbierania „Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki” i „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”.

Wnioski o wydanie składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A tel. 34/ 35 95 072 wew. 33 – osoba do kontaktu Teresa Włodarczyk.

KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ GMINY RUDNIKI
kdr-awersrewers.png

Podstawowym celem programu KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ GMINY RUDNIKI jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do oświaty, dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Co rozumie się przez:

 1. Rodzinę wielodzietną – należy przez to rozumieć rodzinę mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:

   -   w wieku do 18 roku życia

   -   w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub szkole wyższej

    -  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 1. Wnioskodawcę – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią spełniającą warunki, o których mowa w ust. 1.

 

Do korzystania  z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic(rodzice)- przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko- przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135, ze zm.2).

Rodzaje ulg i zwolnień:

 1. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego,  poprzez obniżenie   ceny biletu do 1 / jeden/ złoty;
 2. obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew do 1/jeden/ złoty;
 3. Umożliwienie rodzinie wielodzietnej zwolnienia z opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych  przez Gminę  Rudniki.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg o których mowa powyżej jest posiadanie Karty Dużej Rodziny, która jest wydawana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

karta-rodziny-i-seniora-banner.jpeg

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA (OKRiS) – co to jest?
OKRiS jest narzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Z kolei celem Programu SSD jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia.

Główny cel OKRiS:
Budowa przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom karty przez Partnerów OKRiS.

Działania OKRiS są realizowane przez:
Wprowadzenie powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych.

Zasady wydawania Kart:

 1. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Wnioskodawca wskazuje we wniosku osoby uprawnione do użytkowania Karty.
 3. Wnioskodawca składa pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawem i jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
 4. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach.
 5. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do urzędu.
 6. Odbiór Karty następuje w urzędzie, gdzie składany był wniosek lub może być przesłana na adres wskazany przez wnioskodawcę.

UWAGA!
Wszystkie niezbędne zasady dotyczące wydawania i użytkowania Karty są opisane na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl. Można również uzyskać niezbędne informacje telefonicznie - telefon kontaktowy powyżej.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas