Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki i Opolska Karta Rodziny i Seniora

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 

Zachęcamy uprawnionych mieszkańców Gminy Rudniki do odbierania i korzystania „Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Rudniki” i „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”.

Wnioski o wydanie składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A tel. 34) 35 95 072 wew. 33 – osoba do kontaktu Teresa Włodarczyk.

I. KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ GMINY RUDNIKI

Podstawowym celem programu KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ GMINY RUDNIKI jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do oświaty, dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Co rozumie się przez:

  1. Rodzinę wielodzietną – należy przez to rozumieć rodzinę mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:

   -   w wieku do 18 roku życia

   -   w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub szkole wyższej

    -  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

  1. Wnioskodawcę – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią spełniającą warunki, o których mowa w ust. 1.

 

Do korzystania  z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic(rodzice)- przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko- przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135, ze zm.2).

 

Rodzaje ulg i zwolnień:

  1. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego,  poprzez obniżenie   ceny biletu do 1 / jeden/ złoty;
  2. obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew do 1/jeden/ złoty;
  3. Umożliwienie rodzinie wielodzietnej zwolnienia z opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych  przez Gminę  Rudniki.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg o których mowa powyżej jest posiadanie Karty Dużej Rodziny, która jest wydawana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

II. OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

Jest to Karta, z której mogą korzystać rodziny mające 2 lub więcej dzieci oraz seniorzy. Karta upoważnia do korzystania na terenie województwa opolskiego z ulg i zwolnień, których wykaz znajduje się pod adresem: http://ssd/opoleskie.pl

Pod tym adresem można znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

 

 

 
 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas