Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  RUDNIKI

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  MIENIE  GMINNE

Przedmiotem przetargu jest część działki stanowiącej łąkę kl V, o pow. 0,1000 ha, oznaczonej nr 202/5, położonej w obrębie Mirowszczyzna, zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr OP1L/00027405/5, zgodnie z wykazem z dnia 27.05.2015 r., podanym do publicznej wiadomości i wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Do przetargu wystawia się:

      1.  Część działki nr 202/5, położonej w Mirowszczyźnie, o pow. 0,1000 ha

                                                cena wywoławcza rocznego czynszu       wysokość wadium

                                                                                       20,- zł                           10,- zł  

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2015 r. o godz. 10-tej w budynku Urzędu  Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 07.08.2015 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę części działki nr 202/5 położonej w  Mirowszczyźnie.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas