Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

GKR.III.6733.4.2015

Rudniki, dnia   2015-10-26

O B W I E S Z C Z E N I E
o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zmianami) zawiadamiam, że  w dniu  26.10.2015 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 4/2015 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Gminy Rudniki dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie napowietrznej  linii oświetlenia drogowego 0,4 KV  w Słowikowie                

na działkach -  karta mapy 1, obręb Słowików  nr ewid.gr.: 80/2, 79/2, 78,  76/2, 75/2,  74/2, 73/2, 72/2, 71/2, 70/2, 69/4, 66/2, 65, 64/2, 63, 62/2, 58/2, 58/3, 59, 394,  393/1, 393/2, 57/2, 392, 430.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 4.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wójt   Gminy

/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas