Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dz. nr 276.1

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr  00050.114.2015  z dnia 09.11.2015 r.

 

 

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp

Nr

Położenie

KW

Pow.
w ha

Przeznacze
-nie nierucho
-mości
i sposób
jej zagospo
-darowania

Opis nieruchomości

 

Wyso
-kość roczne
-go czynszu
w zł

Okres dzierża
-wy

Termin wnosze
-nia opłat

m.

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

część działki 276/1

Cieciułów

OP1L/000
26536/6

0,7500

Tereny przeznaczone
do zalesienia- obecnie wykorzysty
-wane rolniczo

RIVa -0,3860 ha
RV - 0,2550 ha
RVI - 0,1090 ha

 

150,00

3 lata

30.06
każdego
roku

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas