Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

o zwołaniu na dzień 27 listopada 2015 roku /piątek/ godz. 13.00 XI sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                      
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z IX sesji i X uroczystej sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa - uchwała Nr XI/69/2015;
  2. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich; projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - uchwała Nr XI/70/2015;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania -  uchwała Nr XI/71/2015;
  4. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki – uchwała Nr XI/72/2015;
  5. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rudniki – uchwała Nr XI/73/2015;
  6. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018” – uchwała Nr XI/74/2015;
  7. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki – uchwała Nr XI/75/2015;
  8. w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – uchwała Nr XI/76/2015;
  9. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała Nr XI/77/2015;
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - uchwała Nr XI/78/2015;
  11. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki – uchwała Nr XI/79/2015;
  12. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych – uchwała Nr XI/80/2015;
  13. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – uchwała Nr XI/81/2015;
  14. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – uchwała Nr XI/82/2015;
  15. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” – uchwała Nr XI/83/2015;
  16. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr XI/84/2015;
  17. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XI/85/2015.
 5. Informacja Wójta Gminy Rudniki i Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas