Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Program Stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego

Program Stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego
"Wspieramy najlepszych"

Zarząd Województwa ogłasza w dniach od 7 do 18 grudnia br. nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego Wspieramy najlepszych, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:
- w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,80;
- w roku szkolnym 2014/2015 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
- pochodzą z rodzin, których dochód uzyskany w roku 2014 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14pokój 615; 45-082 Opole

Do wniosku załącza się:
- załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
- załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania;
- w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu. Wnioski należy złożyć do 18 grudnia do godziny 14.00 w: Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, pokój 615 45-082 Opole Wnioski złożone przed lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych!

Więcej informacji na stronie: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15560

PLAKAT.png

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas