Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 roku poz. 1515/

z w o ł u j ę

na dzień 29 grudnia 2015 roku /wtorek/ godz. 13.00 XII sesję Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok – uchwała Nr XII/86/2015;
  2. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – uchwała Nr XII/87/2015;
  3. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Program Rozwoju Czytelnictwa” – uchwała Nr XII/88/2015;
  4. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok – uchwała Nr XII/89/2015;
  5. w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2016 rok – uchwała Nr XII/90/2015;
  6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy – uchwała Nr XI/91/2015;
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr XII/92/2015;
  8. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XII/93/2015;
  9. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok – uchwała Nr XII/94/2015;
  10. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019 – uchwała Nr XII/95/2015;
  11. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025 – uchwała Nr XII/96/2015.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas