Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem

pomieszczeń magazynowych stanowiących własność Gminy Rudniki

 

            Przedmiotem przetargu będą pomieszczenia magazynowe objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Rudniki Nr 0050.136.2015 z dnia 14.12.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w
Rudnikach.

Do przetargu wystawia się niżej wymienione pomieszczenia magazynowe położone
w Dalachowie, na działce nr 181/9, k.m. 1, Kw. nr OP1L/00028855/2 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 

  - pomieszczenie magazynowe nr 1 o powierzchni 102,00 m2.
Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.
Termin przetargu 15 lutego 2016 r. o godz. 900
Cena wywoławcza – 306,00 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 30,00 zł,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

 

  - pomieszczenie magazynowe nr 2 o powierzchni 65,00 m2.
Termin przetargu 15 lutego 2016 r. o godz. 1000
Cena wywoławcza – 195,00 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 20,00 zł.
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:
- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków  i odpadów komunalnych
( zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),
- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 roku
z dopiskiem: wadium za najem pomieszczenia magazynowego nr 1 / nr 2 / położonego w Dalachowie.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas