Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Cieciułowie

Sprostowanie ogłoszenia

W związku z omyłką pisarską w ogłoszeniu o I Przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminne ogłoszenie otrzymuje brzmienie:
„ Przedmiotem przetargu jest część działki o pow. 0,7500 ha, oznaczonej nr 276/1”,
„wadium na dzierżawę części działki nr 276/1 położonej w Cieciułowie”
a nie jak omyłkowo zapisano:
„ Przedmiotem przetargu jest część działki o pow. 0,7500 ha, oznaczonej nr 267/1
„wadium na dzierżawę części działki nr 267/1 położonej w Cieciułowie"

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

 

WÓJT  GMINY  RUDNIKI
OGŁASZA  I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  DZIERŻAWĘ
NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  MIENIE  GMINNE

Przedmiotem przetargu jest część działki o pow. 0,7500 ha, oznaczonej nr 267/1, położonej w obrębie Cieciułów, zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr OP1L/00026536/6, objętej wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.114.2015 z dnia 09.11.2015 r., podanym do publicznej wiadomości i wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Cena wywoławcza rocznego czynszu  - 150,00 zł
wysokość wadium - 10,00 zł 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. o godz. 10-tej w budynku Urzędu  Gminy
w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 07.03.2016 roku z dopiskiem: wadium na dzierżawę części działki nr 267/1 położonej w Cieciułowie.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas