Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Rudniki

z dnia 17 lutego 2016 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

            Działając na podstawie Uchwały XXXVII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28.09.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 22 stycznia 2016r. zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalności pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji projektu uchwały wraz z „Programem Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2016” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

            Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudniki.

            Konsultacje będą prowadzone w dniach od 17.02.2016r. do 03.03.2016r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Rudnikach lub pisemnie lub internetowo w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2016r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Adres:

Urząd Gminy Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
Tel.34 3595 072 wew. 25
Fax. 34 3595 013
e-mail:

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 03.03.2016r. pozostawia się bez rozpoznania.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:
Paweł Łużak- pracownik Urzędu Gminy Rudniki
Pok. nr 6 /parter/ tel. 34 3595 072 wew.25

Załączniki:

JPEGKomunikat w sprawie konsultacji społ. bezdomne zwierzeta.jpeg
JPEGZarządzenie ws. konsultacji społecznych dot. Projektu opieki nad zwierzętami bezdomnymi str. 1.jpeg.jpeg
DOCProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2016.doc
DOCXProjekt uchwały.docx

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas