Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

II nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na Realizację Projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

Rudniki, dnia 23 lutego 2016 r.

Wójt Gminy Rudniki
na podstawie Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Rudniki
z dnia 3 marca 2015 roku
ogłasza
II nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na Realizację Projektów
w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

 

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań:

 1. Zakres zadania:
  ˗przedsięwzięcia inwestycyjne tzw. projekty twarde;
  ˗upowszechnianie, promocja i popularyzacja programu odnowy wsi;
  ˗organizacja festynów i innych imprez okolicznościowych;
  ˗bieżąca konserwacja związana z utrzymaniem istniejącej infrastruktury.
 2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.
 3. Projekt winien obejmować swym zakresem jak największą liczbę osób – mieszkańców gminy Rudniki.
 4. W przypadku wyboru projektu wnioskodawca nie otrzymuje środków finansowych, a jedynie przedkłada faktury adresowane na Gminę Rudniki.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na 2016 rok

 1. Na realizację zadań ustala się maksymalną wartość wsparcia w kwocie 14.000,00 zł  stanowiącą sumę wsparcia na dwa lata danej edycji konkursu i minimalną w kwocie 2.500,00 zł w przypadku projektów miękkich i twardych. Dopuszcza się możliwość realizacji projektu dotyczącego wyłącznie bieżącego utrzymania istniejącej infrastruktury wsi, przy czym kwota wydatków bieżących nie może przekroczyć 2.000,00 zł na rok.
 2. Grupa odnowy wsi, której przyznana została pełna kwota wsparcia w poprzednim roku (tj. I nabór II edycji) nie może składać wniosku w ogłoszonym naborze (2-letnia edycja konkursu).

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Wnioski oceniane są zgodnie z pkt. 18 Regulaminu przez Komisję Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy Wsi.
2.Komisja może zmniejszyć kwotę dofinansowania w przypadku uznania części wnioskowanych kosztów za niezasadne. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub  zrezygnować z realizacji zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytoryczno – finansowego upływa dnia 30 listopada 2016 roku.
  Nie złożenie w terminie w/w sprawozdania dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.
 3. Nie osiągnięcie zakładanych celów zgodnie z wnioskiem dyskwalifikuje grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku (wyjątek stanowią zadania niewykonane z przyczyn niezależnych od grupy).

 

V. Termin i warunki składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie sołectwa należące do Programu Odnowy Wsi.
 2. Wnioski składane są zgodnie z załączonym wzorem wniosku  i instrukcją wypełniania stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania środków w ramach w/w naboru znajdują się w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Wnioski można składać do dnia 08.03.2016 r. do godz. 1500 w Urzędzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 2 na I piętrze.

 

VI. Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Rudnikach nr tel. 34/ 35 95 072 wew. 14.

 

                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                           /-/ mgr inż. Andrzej Pyziak

Załączniki:
DOCZałącznik nr 1 - Wniosek.doc
PDFZałącznik nr 2 - instrukcja wypełniania.pdf
DOCXZałącznik nr 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku.docx
PDFZałącznik nr 3 - regulamin.pdf

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas