Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o naborze w konkursie „Kierunek FIO”

Ogłoszenie o naborze w konkursie „Kierunek FIO”

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/2014 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:

 • realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
 • rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny:
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
 • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
 • wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
 • wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 14/03/2016 – 11/04/2016

Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł

Beneficjenci: 

 • młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego. Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.
 • grupa nieformalna - to nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej
 • grupa samopomocowa - to grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków.

Czas realizacji projektów:
Projekty można realizować w okresie od 20 maja 2016  do 30 września 2016 r.

Wysokość dotacji:

 • kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.
 • minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ogloszenie-o-naborze-w-konkursie-kierunek-fio/

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas