Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem

lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudniki

Przedmiotem przetargu będą lokale użytkowe objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.16.2016 z dnia 19.02.2016 r.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Do przetargu wystawia się niżej wymienione lokale użytkowe położone:

- w Rudnikach, przy ul. Wieluńskiej 4, na działce nr 53/25, k.m. 3, Kw. nr OP1L/00039295/8 lokal użytkowy nr 6 o powierzchni 32,37 m2.
Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.
Termin przetargu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 1000.
Cena wywoławcza – 242,78 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 20,00 zł,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł,
z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

- w Rudnikach, przy ul. Targowej 2, na działce nr 76, k.m. 3, Kw. nr OP1L/00035335/3 lokal użytkowy nr 6.4 o powierzchni 52,96 m2.
Termin przetargu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 1100.
Cena wywoławcza – 688,48 zł ( miesięczny czynsz netto), wadium - 100,00 zł,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł.
z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

  • podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków  i odpadów komunalnych (zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),
  • wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2016 roku  z dopiskiem: wadium za najem lokalu użytkowego nr 6 / nr 6.4 / położonego w Rudnikach.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas