Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego położonego w Rudnikach ul. Targowa 2

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, a stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.41.2016 z dnia 10.05.2016r.

Przedmiotem  przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność usługowo-handlową, położony w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 77 k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00028856/9.

Lokal użytkowy nr 3.2 o pow. 15,48 m2  składający się z jednego pomieszczenia, wytynkowany, posadzka betonowa, 1 okno, wejście do lokalu przez wspólny korytarz.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 100,00 zł - wadium 10,00 zł - godzina przetargu – 1000

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

  • podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy  z Najemcą,
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),
  • wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 21.07.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 18.07.2016 r. z dopiskiem: wadium na najem lokalu nr 3.2 położonego w Rudnikach , ul. Targowa 2. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas