Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.60.2016 z dnia 07.07.2016r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

L.P.

Oznaczenie nieruchomości
wg danych z ewidencji
gruntów  i budynków

Powierz- chnia
nierucho
- mości

[ha]

 

 

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego

 

 

 

Opis lokalu

Forma
zbycia
nierucho
- mości

 

Cena netto wywoław
-cza sprzedaży
w zł

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
 w nabyciu na podst. art. 34 ust. 1, pkt. 1 pkt. 2 ustawy
 o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U.2015r. poz.1774 ze zm.)

 

1

ul. Częstocho
- wska 16
dz. nr 169,
k.m. 3
obręb Rudniki,
Kw. nr OP1L/000
31398/4

 

0,0820

 

strefa osadnicza mieszkaniowa - O,M, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

 

budynek mieszkalno-użytkowy
+budynek gospodarczy
+garaż

 

 

sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

125 000,00

 

do 19 sierpnia
2016 r.

2

obręb Jaworzno Polesie
dz. nr 32,
k.m. 1
Kw. nr
OP1L/000
55356/2

 

1,2220

 

strefa niezurbanizowana
rolno-leśna – N.RL, tereny gruntów rolnych produkcyjnych

część
działka rolna
część
działka leśna

sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

  47 000,00

 

 do 19 sierpnia
2016 r.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas