Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa

 

WÓJT  GMINY  RUDNIKI
OGŁASZA  I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 
NA  DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  MIENIE  GMINNE

Zgodnie z wykazem z dnia 07.07.2016 r., stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.60.2016 i podanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach przedmiotem przetargu jest działka o pow. 0,1700 ha,
oznaczona w ewidencji gruntów nr 1105, położona w obrębie Odcinek, zapisana w księdze wieczystej
Kw. nr OP1L/00037508/1.
Teren przeznaczony do dzierżawy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki  znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno – leśnej, chronionej,
na terenach gruntów rolnych .
Nieruchomość ta wolna od obciążeń  i zobowiązań.
Do przetargu wystawia się działkę nr 1105, położoną w Odcinku, o pow. 0,1700 ha
cena wywoławcza rocznego czynszu 50,00 zł netto
wysokość wadium 10,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2016 r. o godz. 10-tej w budynku Urzędu  Gminy w Rudnikach
ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 25.08.2016 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę działki nr 1105 położoną w  Odcinku.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 18.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Andrzej Pyziak

 

 

 

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas