Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI
 
GKR.6733.3.2016  Rudniki, dnia 2016-07-18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U  z 2016 r. poz. 778 z  z późn. zm.) zawiadamiam, że  w dniu 18.07.2016 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja  Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Gminy Rudniki dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania terenu rolnego na teren rekreacyjno- sportowy w Żytniowie, gm. Rudniki na działkach nr 154/7 i 154/9.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pok.nr 4.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie )art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wójt Gminy
Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas