Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Zapytanie ofertowe

Rudniki, 18 lipca 2016 roku

ZAPYTANE OFERTOWE

na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi” ubiegającego się o wsparcie w ramach RPO WO 2014–2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

I. Zamawiający:
Gmina Rudniki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki, tel.: 34/ 35 95 072, fax: 34/ 35 95 013, NIP 576-14-95-213, e-mail: gmina@rudniki.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy:

1. Opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi” przewidzianego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji obejmuje w szczególności:
     1) Wykonanie SWI zgodnie z wytycznymi, regulaminem konkursu oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą w ogłoszeniu o naborze.
     
2) Studium Wykonalności Inwestycji wraz z załącznikami należy przygotować:
          
a) w wersji drukowanej – 3 egzemplarze oraz
          
b) w wersji elektronicznej (edytowalnej) – 1 egzemplarz.
     3) Pozyskania od wszystkich podmiotów niezbędnych danych i informacji dla opracowania przedmiotu zamówienia.
     4) Dokonywania odpowiednich korekt w Studium Wykonalności Inwestycji zgodnie z uwagami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą podczas weryfikacji wniosku na wszystkich etapach oceny aż do ogłoszenia wyników naboru.

2. Przygotowania wniosku aplikacyjnego zgodnie z wytycznymi, regulaminem konkursu oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą w ogłoszeniu o naborze i dostarczenia w 1 egz. wersji drukowanej i 1 egz. wersji elektronicznej wygenerowanym w generatorze wniosków na nośniku elektronicznym.

III. Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze na ww. działanie na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej tj.: www.rpo.opolskie.pl.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki, dotyczące:

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. oferent poprzez złożenie referencji wykaże, że w okresie co najmniej od 2009 r., wykonał minimum 2 usługi tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na opracowaniu studium wykonalności inwestycji dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
 2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia - Oferent złoży odpowiednie oświadczenie w tym zakresie (załącznik nr 2).

Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Oferenta.
Spełnienie warunku dopuszcza ofertę do rozpatrzenia w powyższym zapytaniu ofertowym.

V. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z niezbędnymi załącznikami (referencje i oświadczenie) można złożyć w Urzędzie Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki osobiście, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Rudniki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: promocja@rudniki.pl,  do dnia 27.07.2016 r. do godz. 10:00. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Rudniki, a nie data stempla pocztowego czy też inna data.
 3. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej nazwą Oferenta i opisanej w następujący sposób: Oferta na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi”.
  W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną należy przesłać skany dokumentów wskazanych w pkt. 1 przygotowanych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego.
 4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty dostarczonej pocztą elektroniczną, Oferent zobowiązany jest do złożenia oryginału oferty wraz z dokumentami do dnia podpisania umowy.

VI. Kryterium oceny ofert oraz sposób obliczenia ceny:
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie całego przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu ofertowym.

VIII. Warunki płatności:

 1. Płatność w terminie 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
 2. Zamawiający dopuszcza płatność częściową (do 40% wartości umowy – jeden raz fakturowanie) za wykonanie SWI wraz z załącznikami i wniosku aplikacyjnego przyjętego przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dostarczeniu oświadczenia przez Wykonawcę, iż przedmiotowe opracowania wykonane są zgodnie ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu o naborze, regulaminem naboru i obowiązującymi przepisami oraz, że zostały wydane w stanie kompletnym z  punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
 3. Rozliczenie ostateczne nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT w momencie ogłoszenia wyników naboru na przedmiotowe działanie przez Instytucję Zarządzającą, niezależnie od jego wyników.

IX. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Podstawą udzielenia zamówienia będzie umowa zawarta z Wykonawcą na realizację w/w zadania.
 2. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 21 dni od terminu upływu składania ofert, tj. od 27.07.2016 r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny na każdym jego etapie oraz prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

X. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Roman Dądela, Adam Wiktor tel.: 34 359 50 72 wew. 14, e-mail: promocja@rudniki.pl.

XI. Załączniki:

1.DOCFormularz Ofertowy.doc.

2.DOCXOświadczenie.docx

3.PDFUmowa SWI - centrum tradycji.pdf

 

 

Zapytania i wyjaśnienia:
1. Zapytanie z dnia 22.07.2016 r. - JPEGWyjaśnienia.jpeg

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas