Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RUDNIKI
ogłasza konkurs,
którego celem jest wyłonienie kandydata na animatora
organizującego i prowadzącego zajęcia sportowe w Gminie Rudniki
oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych
powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rudnikach 

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.

Okres obowiązywania umowy zlecenia: sierpień-grudzień 2016 r. (5 miesięcy).

Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca na jedno stanowisko – 80 godzin.

Praca w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz wolne od pracy w systemie zmiennym.

Wysokość wynagrodzenia: 1.000 zł brutto - (500 zł brutto - umowa zlecenie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach + 500 zł brutto – umowa zlecenie
z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej.

1) Kwalifikacje i wymagania:

Konkurs adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport w Gminie Rudniki.

Wymagania niezbędne:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.
 2. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 3. W przypadku braku dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe (instruktorskie lub trenerskie), animator zobowiązany jest do ukończenia kursu animatora sportu e-learningowego.

2) Zakres wykonywanych zadań: 

 1. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.).
 2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
 3. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska oraz aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Rudniki.
 4. Nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
 5. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
 6. Prowadzenie „Kalendarza Orlika”.
 7. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 8. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
 9. Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjum oraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Rudniki w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

Zawarta z animatorem umowa zlecenie, określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności. 

Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

3) Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia posiadanych ewentualnych uprawnień zawodowych kandydata
  na animatora.
 4. Oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o braku skazaniu prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Sposób i termin składania ofert: 

 1. Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach I piętro pok. nr 2 lub na e-mail: promocja@rudniki.pl w terminie do dnia 29.07.2016 r. do godziny 9:00.

Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania na zatrudnienie Animatorów Sportu pracujących na obiektach sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rudnikach.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas