Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudnikach

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona na cele produkcyjno-usługowe, położona w Rudnikach blisko DK 42 I DK 43, oznaczona numerem geodezyjnym 347/4,o pow. 1,0018 ha, Kw. nr OP1L/00050421/4. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/226/02 z dnia 19.04.2002 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/181/09 z dnia 03.02.2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki położona jest w strefie osadniczej produkcyjno-usługowej O.PU., w terenach gruntów rolnych produkcyjnych, przeznaczonych do rozwoju obiektów produkcyjnych i składowych. Nabywcą nieruchomości może być wyłącznie osoba, która przeznaczy nieruchomość na cele określone w studium.
Cena wywoławcza: 94.000,00 zł, wadium  9 400,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 940,00 zł.
Przetarg odbędzie się 17 października 2016 roku, godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona na cele produkcyjno-usługowe, położona w Rudnikach blisko DK 42 I DK 43, oznaczona numerem geodezyjnym 347/5, o pow. 1,0004 ha, Kw. nr OP1L/00050421/4. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/226/02 z dnia 19.04.2002 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/181/09 z dnia 03.02.2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki położona jest w strefie osadniczej produkcyjno-usługowej O.PU., w terenach gruntów rolnych produkcyjnych, przeznaczonych do rozwoju obiektów produkcyjnych i składowych. Nabywcą nieruchomości może być wyłącznie osoba, która przeznaczy nieruchomość na cele określone w studium.
Cena wywoławcza: 105.000,00 zł, wadium  10 500,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 1 050,00 zł.
Przetarg odbędzie się 17 października 2016 roku, godz. 1100  w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 1052) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016 r. poz. 65 ze zm. ) upłynął dn. 15.09.2016 r.
3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2010r.  poz. 1061 z póź. zm. ).
4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007
do dnia 13.10.2016 r., z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr …………….. Rudniki .
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.     

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas