logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

„Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”

wr.jpeg

„Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II.  Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.2  Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo jest projekt?

Dla 120 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), w tym:

 • 90 mikroprzedsiębiorstw,
 • 10 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników,
 • 10 małych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 pracowników,
 • 10 średnich przedsiębiorstw,

działających na terenie woj. opolskiego i ich pracowników, będących przedstawicielami kadry zarządzającej (1 przedsiębiorstwo – 1 pracownik). Do projektu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorstwa, które nie posiadają strategii lub planu rozwoju tj. dokumentu o określonym horyzoncie czasowym,  podpisanego przez kierownictwo, który określałby cele do osiągnięcia i ich mierniki, spełniające kryteria niezbędne do uzyskania bezzwrotnej pomocy de minimis. Preferowane są przedsiębiorstwa deklarujące chęć skorzystania z Priorytetu Inwestycyjnego 8.v RPO, a więc te które zamierzają aplikować o dofinansowanie własnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, jak też  pracownicy  po 45 roku życia oraz kobiety.

Czego dotyczy projekt?

Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MMSP z woj. opolskiego wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających ich rozwój, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania.

 • Wskutek realizacji projektu przedsiębiorstwo będzie mieć opracowaną kompleksową strategię rozwoju oraz otrzyma profesjonalną pomoc w jej wdrożeniu .
 • 90% wartości kosztów usługi doradczej zmierzającej do opracowania strategii rozwoju objęte jest bezzwrotną pomocą de minimis – jest darmowe dla przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.

Dlaczego warto wziąć  udział  w projekcie?

Dlatego, że przedsiębiorstwo, chcąc skutecznie pokonać różne  niekorzystne  wydarzenia i okoliczności, musi sobie stworzyć odpowiednie gwarancje przetrwania, nawet w wyjątkowo niesprzyjających i trudnych do przewidzenia warunkach działania. Musi stosować zarządzanie strategiczne, które wiąże się z tworzeniem organizacji przyszłości. Zarządzanie strategiczne to ciągły i dynamiczny proces monitorowania otoczenia i zasobów  przedsiębiorstwa oraz budowy i implementacji  skutecznej  strategii, mający na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy w długim okresie czasu. Wdrożenie zarządzania strategicznego poprzez kompleksowe opracowanie strategii rozwoju, w tym Planu Rozwojowego umożliwia przedsiębiorstwu niniejszy projekt. Każde przedsiębiorstwo, chcące odnosić sukcesy na rynku musi mieć: MISJĘ – WIZJĘ – CEL.

Jak wygląda projekt?  (krok po kroku)

 • Identyfikacja kwalifikujących się przedsiębiorstw – spotkania identyfikacyjne.
 • Diagnoza stanu przedsiębiorstwa prowadzona w ścisłej współpracy doradcy z przedsiębiorcą i jego pracownikami.
 • Opracowanie Planu Rozwoju uwzględniającego opis: misji, wartości ważnych dla organizacji i rynku, analizę 4 perspektyw funkcjonowania przedsiębiorstwa: Finanse, Rynek, Procesy wewnętrzne i schemat organizacji pracy, Infrastruktura (nauka i rozwój), analiza SWOT słabych i mocnych obszarów działalności, cele strategiczne z perspektywą 3-letnią, rekomendacje w sferach: rozwoju kompetencji, usprawnienia procesów produkcji, sprzedaży, zmiany struktury organizacyjnej, innych ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
 • Wdrożenie Planu Rozwojowego wsparte przez doradcę wraz z działaniami interwencyjnymi w razie trudności z realizacją celów strategicznych.
 • Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa w regionie, realizowana  na podstawie Planu Rozwojowego.
 • Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych wraz z podejmowaniem działań wdrożeniowych i interwencyjnych  celem ich zaspokojenia.

Co gwarantujemy?

Każdemu objętemu projektem przedsiębiorstwu:

 • Kompleksową strategię rozwoju składającą się z Planu Rozwojowego, raportu dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie i raportu upowszechniającego wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych. Strategia, aby została wcielona w życie  będzie zatwierdzona przez przedsiębiorstwo oraz PARP.
 • Pomoc we wdrożeniu strategii i Panu Rozwojowego świadczoną przez doradcę.
 • Wykwalifikowaną kadrę doradców biznesowych.


Kontakt:
Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, pok. 1.2
45-061 Opole
tel. 77 454 31 73 w. 21
e-mail:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne do złożenia dokumenty dostępne są w Biurze projektu. Zainteresowane udziałem w projekcie przedsiębiorstwa prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura projektu (osobiście/listowanie/poprzez e-mail/fax).

DOCFormularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa.doc