Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja o postępowaniu z obiektami budowalnymi w których znajdują się materiały zawierające AZBEST.

Ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649), nakłada na:

Właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, obowiązek:

  1. przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów (stopień pilności II - ponowna ocena wymagana w okresie do 1 roku, stopień pilności III - ponowna ocena wymagana w terminie do 5 lat);
  2. sporządzenia w dwóch egzemplarzach "Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowa¬nia wyrobów zawierających azbest" (załącznik nr 1 do informacji);
  3. przechowywania jednego egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest (obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej);
  4. przekazania drugiego egzemplarza "oceny" właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia;
  5. naprawy lub usunięcia wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I)
  6. zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

    Rozporządzenie nakłada obowiązek wykonania "pierwszej" kontroli w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, tj. od 6 maja 2004 r.


DOCInformacje o wykorzystywanych wyrobach
DOCInformacja dla mieszkańców

DOCocena stanu wyrobów zaw. azbest
DOCInformacje o zakończeniu wykorzystywania

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas