Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych położonych w Rudnikach ul. Targowa 2

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, a stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.20.2017 z dnia 06.03.2017 r.

 

Przedmiotem  przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność usługowo-handlową, położone w Rudnikach przy ul. Targowej 2 na działce nr 76 k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00035335/3.

   - Lokal użytkowy nr 6.1 o pow. 31,92 m2  składający się z jednego pomieszczenia, wytynkowany, posadzka betonowa, duża brama wjazdowa.

    Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  191,52 zł          wadium   30,00 zł

                                                                                                     godzina przetargu – 1000

   - Lokal użytkowy nr 6.3 o pow. 59,05 mskładający się z dwóch pomieszczeń oraz zaplecza sanitarnego, wytynkowany, posadzka betonowa, dwa okna i brama wjazdowa.

    Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  354,30 zł          wadium   50,00 zł

                                                                                                     godzina przetargu – 1030

   - Lokal użytkowy nr 4.6-7 o pow. 172,90 mskładający się z jednego pomieszczenia wraz z pomieszczeniem centralnego ogrzewania wytynkowany, posadzka betonowa.

    Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  1 556,10 zł        wadium   250,00 zł

                                                                                                      godzina przetargu – 1100

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy
 z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Przetarg odbędzie się 04.05.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 30.04.2017 r. z dopiskiem: wadium na najem lokalu nr ……….. położonego w Rudnikach , ul. Targowa 2. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

                              

                                                                                                            Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                             /-/  Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas