Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rudniki ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Jaworznie Polesiu

Nieruchomość gruntowa położona w Jaworznie Polesiu, nr 32, o pow. 1,2220 ha, Kw. nr OP1L/00055356/6, zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/255/06 z dnia 27.02.2006 roku na głębokość 250 m od drogi leży w terenach planowanych zalesień oznacz. symbolem ZLp, pozostała część leży w terenach lasów - ZL.

Cena wywoławcza: 47.000,00 zł, wadium: 4.700,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 470,00 zł.

Przetarg odbędzie się  14 lipca 2017 roku, godz. 900  w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 1052) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) upłynął dn. 19.05.2017 r.

3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1061 ze zm. ).

4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym
w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 10.07.2017 r.,
z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 32–Jaworzno Polesie”

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.     

 

Wójt Gminy Rudniki

Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas