Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

K o m u n i k a t

Zarząd Województwa Opolskiego zamierza przystąpić  do sporządzania:

 „Uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” (projekt uchwały poniżej)

 

          W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko złego stanu jakości powietrza w województwie, w szczególności wykazywanego w sezonie grzewczym, Sejmik Województwa Opolskiego postanowił wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw poprzez tzw. „uchwałę antysmogową”. Z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw można się zapoznać  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departament Ochrony Środowiska, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108 oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu uchwały, w terminie 21 dni (  do dnia 30.06.2017r.) daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
  • ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: lub przez platformę   e-puap.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego

 

DOCXprojekt uchwały.docx

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas