Harmonogram zbiórki odpadów  komunalnych na rok 2019

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

OŚZP .6733.3.2018

Rudniki, 2018-04-10

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.04.2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie,

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie ziemnego kabla energetycznego sN oraz posadowieniu słupa energetycznego linii napowietrznej sN w miejscowości Jaworzno na działce oznaczonych nr ewid. gr. 822, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pok.nr 3.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie) art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

WÓJT
/-/ Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas