Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Wójta Gminy obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne. Wpływy z tej opłaty stanowią w 90 % przychód budżetu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10 % przychód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art.272 ust. 8 zgodnie z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
    1. do 10 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
    2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
    3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Ustawodawca wprowadzając zróżnicowane stawki opłat zależne od zastosowanej kompensacji retencyjnej, chce zachęcić właścicieli nieruchomości do stosowania urządzeń retencyjnych. Proszę o rozważenie możliwości budowy urządzeń retencyjnych tj. rowy, stawy, oczka wodne, skrzynki rozsączające itp. na terenie swoich nieruchomości, co wpłynie na obniżenie naliczanej opłaty.

Wobec powyższego proszę podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do tut. urzędu oświadczenia (po jego uprzednim wypełnieniu) w terminie do 30.06.2018 r.

Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Rudnikach, lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Rudnikach.

Po złożeniu oświadczenia, podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, zostanie przekazana przez tut. urząd informacja o wysokości oraz o sposobie obliczenia przedmiotowej opłaty.

Szczegółowe informacje w tej sprawie mogą Państwo uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Rudnikach oraz pod nr tel. 34 3595072 wew. 26.

Załączniki:
PDFWody Polskie - wyjaśnienia
DOCXOświadczenie - wersja edytowalna
PDFOświadczenie - wersja do druku
 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas