Harmonogram zbiórki odpadów  komunalnych na rok 2019

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rudniki

logotypy_projekt PSZOK2018 - FEPR-RP-Opolskie-UE.jpeg

Informacje   o  projekcie

”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rudniki”

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0005/17

Beneficjent:  Gmina Rudniki

Projekt otrzymał dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość  projektu – 466 040,56 zł netto   573 229,89 brutto zł

Dofinansowanie z EFRR – 396 134,47 zł

Przedmiotem projektu jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na części terenu nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tj. na działce nr 328 i 329, przy ulicy Dąbrówka w miejscowości Rudniki.

Całkowita powierzchnia terenu pod budowę PSZOK wynosi 1 232 m2. Realizacja inwestycji będzie obejmować:

 • remont i przystosowanie wiaty, z wydzielonymi boksami do zbierania wyselekcjonowanych odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 75 m2,
 • remont i adaptację pomieszczeń istniejącego budynku zaplecza składowiska odpadów na budynek administracyjno–magazynowy o powierzchni 34,4 m2,
 • budowę oświetlenia zewnętrznego,
 • budowę kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem koalescencyjnym z osadnikiem szlamu,
 • budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na wody opadowe,
 • budowę szczelnego zbiornika na ścieki bytowe,
 • remont i przebudowę dróg wewnętrznych i placu magazynowego o powierzchni 1 100 m2,
 • budowę bramy głównej i ogrodzenia terenu PSZOK od strony nieczynnego składowiska odpadów wraz z bramą wjazdową
 • wyposażenie PSZOK w wagę dziesiętną,
 • wyposażenie PSZOK w pojemniki i kontenery do zbierania wyselekcjonowanych frakcji odpadów,
 • monitoring obiektu.

W ramach planowanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Rudniki przewiduje się zapewnienie obioru następujących rodzajów selektywnie zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:

opony, drewno, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady budowlane, odpady biodegradowalne, opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory (w oddzielnych pojemnikach), farby, tusze, farby drukarskie, kleje itp. detergenty zawierające substancje niebezpieczne.

Ponadto w jednym z pomieszczeń budynku administracyjno–magazynowego będzie utworzony punkt przyjmowania rzeczy używanych, niestanowiących odpadów w celu ponownego użycia. Punkt tzw. ”kącik rzeczy używanych” będzie wewnątrz budynku dla mniejszych przedmiotów: małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu audiowizualnego, narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, nieelektryczne urządzenia gospodarstwa domowego. Pozostałe większe rzeczy będzie można ustawiać pod wiatą m.in. meble, nieelektryczne zabawki, sprzęt sportowy, wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.

Bezpośrednimi produktami, które powstaną w wyniku realizacji projektu są:

Punkt Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych, liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów 7230 osób.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas