Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dalachowie i Żytniowie

Wójt Gminy Rudniki ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Dalachowie i Żytniowie
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana: budynkiem produkcyjno-gospodarczym z zapleczem administracyjno-socjalnym, budynkiem garażowo-magazynowym oraz budynkiem gospodarczym o nieustalonej funkcji, położona w Dalachowie, nr 181/9, o pow. 0,4193ha, Kw. nr OP1L/00028855/2, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest w strefie osadniczej produkcyjno - usługowej O.PU., w terenach istniejących obiektów produkcyjnych i składowych, wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 68.100,00 złotych.
Cena wywoławcza: 72.000,00 zł, wadium: 7.200,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 720,00 zł.
Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2013 roku, godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12
2. Nieruchomość gruntowa położona w Żytniowie, oznaczona numerem geodezyjnym 281, o pow. 0,7900 ha, Kw. nr OP1L/00052855/9,znajdująca się zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w strefie gospodarczej produkcyjno-usługowej G.PU., w terenach gruntów rolnych produkcyjnych, przeznaczonych do rozwoju obiektów produkcyjnych i składowych, wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 35.000,00 złotych, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Cena wywoławcza: 38.000,00 zł, wadium 3 800,00 zł. Obciążeń i zobowiązań brak.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne 380,00 zł.
Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2013 roku, godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12
Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa dn. 21.03.2013 r.
3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm. ).
4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 19.04.2013r., z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 181/9 – obręb Dalachów lub wadium na nabycie działki nr 281, obręb Żytniów.”
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.
 
Rudniki, dnia 19 marca 2013 r.
Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas