Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Decyzja

Olesno, dnia 28 sierpnia 2019 r.

STAROSTA OLESKI

OŚR.6343.2.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 464 ust. 2 pkt 1 i art. 465 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Starosta Oleski

orzeka

 • Rozwiązać Gminną Spółkę Wodną w Rudnikach z siedzibą w Rudnikach przyul. Wojska Polskiego 12, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
 1. W okresie postępowania likwidacyjnego spółka będzie działać pod nazwą:Gminna Spółka Wodna w Rudnikach w likwidacji.
 • Powołać na likwidatora Spółki Pana Krzysztofa Jeziorka zam. Żytniów.
 1. Likwidator Spółki podejmuje czynności niezbędne do zakończenia jej działalności:
 1. Złoży wniosek o zmianę zapisu w katastrze wodnym.
 2. Sporządzi bilans na dzień otwarcia likwidacji spółki po przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku spółki.
 3. Sporządzi wykaz utrzymywanych i eksploatowanych urządzeń służących do melioracji wodnych (dokumentację przekaże do odpowiednich organów).
 4. Sporządzi imienną listę wierzycieli i dłużników spółki.
 5. Sporządzi sprawozdanie z likwidacji spółki.

UZASADNIENIE

               Pismem Nr GKR.6331.1.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Rudniki zwrócił się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie rozwiązanie Gminnej Spółki Wodnej w Rudnikach.

               Pismem z dnia 5 lutego 2019 r. wezwano strony do stawienia się do tut. urzędu w dniu 19 lutego 2019 r. w sprawie rozwiązania przez Starostę Oleskiego Gminnej Spółki Wodnej w Rudnikach. W trakcie spotkania przedstawiono aktualny stan prawny Spółki. Za likwidacją Spółki był Pan Mariusz Lembke, Kierownik Związku Spółek Wodnych w Oleśnie oraz Pani Jolanta Kubat, przedstawiciel Wójta Gminy Rudniki. Natomiast wszyscy obecni na spotkaniu delegaci byli za utrzymaniem Gminnej Spółki Wodnej w Rudnikach. W związku z powyższym delegaci podjęli decyzję o powołaniu nowego Zarządu i reaktywowaniu działalności Spółki oraz poinformowaniu Starosty Oleskiego do dnia 30 kwietnia 2019 r. o podjęciu Uchwał niezbędnych do prowadzenia działalności.

               Pismem  z dnia 23 maja 2019 r., w związku ze spotkaniem, które odbyło się w dniu 19 lutego 2019 r. oraz brakiem informacji o podjętych czynnościach przez delegatów w sprawie reaktywowania Spółki wezwano ponownie strony oraz ostatni skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rudnikach z 2006 roku do stawienia się w dniu 10 czerwca 2019 r. do tut. organu w celu powołania likwidatora ww. Spółki. Na spotkaniu na likwidatora Spółki został powołany Pan Krzysztof Jeziorek – przewodniczący Zarządu przedmiotowej Spółki z 2006 r.

               W 25 czerwca 2019 r. r. Starostwo Powiatowe podało do publicznej wiadomości  informację o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie poprzez zamieszczenie treści ogłoszeń na stronach internetowych: www.bip.powiatoleski.pl, www.rudniki.pl jak również zawiadomiło zainteresowane strony, pouczając je o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgodnie z treścią art. 10 Kpa, oraz wniesieniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń w wymaganym terminie.

               Gminna Spółka Wodna w Rudnikach posiada Statut zatwierdzony decyzją Starosty Oleskiego Nr POŚR.6212-7/2006 z dnia 10 marca 2006 r. oraz jest wpisana do katastru Wodnego dla Regionu Warty pod Nr RWPO-SW 156.

               Do 2016 r. Gminna Spółka Wodna w Rudnikach należała do Związku Spółek Wodnych w Oleśnie. Na mocy uchwały Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 29 czerwca 2016 r. na podstawie Statutu Związku Spółek Wodnych w Oleśnie została wykluczona ze Związku.  Przyczyną wykluczenia był brak zainteresowania problemami melioracji przez przedstawicieli, nie stawianie się na Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Rudnikach oraz niski procent ściągalności składek na rzecz Spółki na cele statutowe.

               Na dzień dzisiejszy Gminna Spółka Wodna w Rudnikach nie funkcjonuje.  Nieznany jest ostatni skład Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli, nie są pobierane składki oraz nie są wykonywane żadne prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych. W istniejącym stanie prawnym nie ma możliwości wyegzekwowania obowiązku wykonywania bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych od Spółki Wodnej w Rudnikach ani od zainteresowanych właścicieli gruntów. Nie podejmuje ona uchwał w sprawach istotnych dla działalności Spółki i nie przekazuje ich Staroście. Gminna Spółka Wodna nie realizuje celów określonych w znowelizowanym Statucie Gminnej Spółki Wodnej w Rudnikach, zatwierdzonym decyzją Starosty Oleskiego Nr POŚR.6212-7/2006 z dnia 10 marca 2006 r.

               Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

               Obowiązki te precyzuje § 4 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Rudnikach. Artykuł 458 Prawa wodnego nakazuje, aby Walne Zgromadzenie członków spółki wodnej było zwoływane przez zarząd co najmniej raz w roku.

               Za wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, kierowanie działalnością spółki, zarządzanie majątkiem spółki odpowiedzialny jest jej zarząd - art. 460 Prawa wodnego.                 

               Z uwagi na to, iż Zarząd Spółki Wodnej w Rudnikach poprzez zaniechanie wykonywania swoich obowiązków wielokrotnie dopuścił się naruszeń prawa i postanowień Statutu Spółki, orzeczono jak na wstępie.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Starosty Oleskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                     z up. Starosty

mgr Dorota Janikowska – Młynarczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,

                                                                                                                                             Rolnictwa i Leśnictwa

 

Otrzymują

 1. Wójt Gminy Rudniki
 2. Związek Spółek Wodnych w Oleśnie
 3. RZGW Poznań
 4. Członkowie Spółki Wodnej w Rudnikach (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Urzędu Gminy w Rudnikach, BIP - www.bip.powiatoleski.pl, www.rudniki.pl)
 5. a/a

AD

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas