Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Podpisanie umowy partnerskiej z gminą Obec Soblahov ze Słowacji

Porozumienie z gmin? Obec Soblahov S?owacja

Gmina Rudniki pozyska?a nowego pratnera oraz nowe mo?liwo?ci rozwoju i wspó?pracy. 12 listopada 2004 r. w Soblahov na S?owacji podpisali?my umow? o wspó?pracy z Obec Soblahov. Jest to dla naszej gminy drugi partner zagraniczny. Obec Soblahov jest to niedu?a gmina pi?knie po?o?ona geograficznie.

Umow? partnersk? podpisano w Soblahov. Na to pi?tkowe "miedzynarodowe" popo?udnie gospdoarze przygotowali wiele atrakcji. punktem kulminacyjnym by?o oczywi?cie podpisanie umowy. W imieniu Gminy Rudniki umow? podpisa? Wójt Gminy - Andrzej Pyziak, a w imieniu gminy s?owackiej - starosta Miroslav Duraci.

PB120018.jpeg 

Po podpisaniu umowy tradycyjnie nast?pi?a wymiana okoliczno?ciowych pami?tek. Od naszych s?owackich partenrów otrzymali?my przepi?kn? kronik? historii S?owacji. Wójt Gminy za? wr?czy? pami?tkow? amfor? - r?kodzie?o wykonane przez artyst? z fimry "Cegie?ka". oraz wykonane specjalnie na t? okazj? pami?tkowe porcelanowe fili?anki z nadrukiem herbów obydwu gmin.

PB120032.jpegPB120037.jpeg 

W uroczysto?ci wzi?li równie? udzia? go?cie zaproszeni przez Starost? Obec Soblahov m.in. w?adze samorz?dowe s?siednich gmin oraz w?adze tamtejszego Urz?du Marsza?kowskiego. Ca?o?? uroczysto??i u?witni?y wyst?py miejscowego zespo?u ludowego, który specjlanie na t? okazj? przygotowa? m.in utwory w j?zyku polskim, jak równie? wyst?pi? wokalno-taneczny zespó? dzieci?cy z miejscowej szko?y podstawowej.

By uzyska? wi?cej informacji o rezultatach wizyty jak równie? wi?cej zdj?? kliknij tutaj lub przejd? do dzia?u Gminy Partnerskie podstrona Soblahov-S?owacja.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas