logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Obszar Chronionego Krajobrazu - ZAŁĘCZE-POLESIE

Obszar chronionego krajobrazu w świetle ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Gminy Rudniki na mocy uchwały Rady Gminy Rudniki z dnia 20 marca 2007 roku został wyznaczony obszar chronionego krajobrazu pod nazwą: „Obszar Chronionego Krajobrazu Załęcze – Polesie” o powierzchni 353 ha. Obszar chronionego krajobrazu zlokalizowany jest w północno – wschodniej części Gminy Rudniki w granicach byłego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, swoim zasięgiem obejmuje w całości lub w części miejscowości: Dalachów, Janinów, Polesie oraz Słowików. Podstawowymi celami wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Załęcze - Polesie jest ochrona charakterystycznych cech naturalnych środowiska przyrodniczego i krajobrazu, utrzymanie równowagi ekologicznej tego obszaru, zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych, nieleśnych i torfowiskowych, utrzymanie wzajemnych relacji przestrzennych pól uprawnych, osiedli wiejskich i zespołów zieleni wraz z wartościowymi elementami środowiska kulturowego oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Na obszarze tym obowiązują następujące zakazy:

  • zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
  • realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.
100_0978.jpeg 100_2686.jpeg 100_2696.jpeg