Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komisje rady gminy

W ramach Rady Gminy Rudniki działąją następujące komisje:

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Skład komisji:

Bogusława Kaczmarek – przewodnicząca

Katarzyna Wojtal – członek

Mirosław Woźny – członek

Zadania stałe komisji:

Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski co do działalności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodka kultury, sportu i rekreacji, inicjuje i opiniuje inwestycje w dzidzinie oświaty, kultury i sportu, inicjuje działalność kulturalną i sportową na terenie gminy.
Komisja przedstawia także radzie opinie i wnioski co do działalności ośrodka pomocy społecznej, inicjuje w razie potrzeby akcje pomocy społecznej dla uczniów szkół i mieszkańców gminy, inicjuje i opiniuje inwestycje w dziedzinie ochrony zdrowia, przedstawia radzie opinie i wnioski co do działalności służby zdrowia na terenie gminy i opieki zdrowotnej nad społecznością gminną.

Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Ekologii

Skład komisji:

Ewa Orzeszyna - przewodnicząca

Dariusz Zaręba - członek

Damian Sowa - członek

Zadania stałe komisji:

Komisja wykonuje obowiązki przewidziane w ustawie o finansach publicznych i inne zlecone przez radę.
Komisja przedstawia także radzie opinie i wnioski w sprawach dotyczących rozwoju i perspektyw rolnictwa na terenie gminy oraz ochrony środowiska. W tym celu zbiera opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń z ternu gminy, w szczególności odnośnie wypadków zagrożenia środowiska, inicjuje inwestycje proekologiczne i sprzyjające rozwojowi rolnictwa.

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Andrzej Materak – przewodniczący

Grzegorz Dwornik – członek

Karol Włóka – członek

Zadania stałe komisji: 

 1. Komisja jest ogniwem kontroli rady.
 2. Wykonuje kontrolę nad działalnością zarządu i podporządkowanych jednostek, a w szczególności:
  1. przeprowadza okresowe kontrole zarządu w zakresie gospodarowania mieniem;
  2. rozpoznaje skargi na działalność zarządu, wójta i jednostek podporządkowanych gminie;
  3. przygotowuje roczne oceny pracy zarządu gminy i poszczególnych jej członków.
 3. Sprawuje kontrolę nad wykonaniem uchwał rady.
 4. Opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium zarządowi gminy.
 5. Dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy, uwzględniając kryterium legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i sprawności organizacyjnej.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Skład komisji:

Anna Lach – przewodnicząca

Henryk Pakuła – członek

Jarosław Marchewka – członek

Zadania stałe komisji:

Komisja inicjuje działania rady w zakresie rozwoju gospodarczego gminy, w tym celu składa radzie odpowiednie wnioski i opinie, inicjuje w ramach działalności prawotwórczej rady, w granicach upoważnień ustawowych, akty prawne stymulujące rozwój gospodarczy gminy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

Aneta Szczęsna-Kałwak – przewodnicząca

Honorata Klimek – członek

Mariusz Stanek – członek

Zadania stałe komisji:

Komisja rozpatruje wszelkiego rodzaju skargi, wnioski,  petycje - bezstronnie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas