Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Rolnictwo

Gmina Rudniki jest gminą typowo rolniczą, dlatego gospodarka rolna ma tu ogromne znaczenie. Gospodarstwa rolne są bardzo rozdrobione, ale jednocześnie są dodatkowym źródłem utrzymania naszych mieszkanców.  

Na koniunkturę gospodarczą gminy wpływają następujące czynniki:  

·        położenie gminy w strefie bezpośredniego oddziaływania Częstochowy i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, które są odbiorcą większości płodów rolnych w stanie nieprzetworzonym,

·        w ostatnim czasie rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego, mięsnego, młynarstwa i piekarnictwa,

·       słabe powiązanie z obszarami sąsiednich gmin i województw w zakresie zagospodarowania wytwarzanej produkcji rolnej,

·        brak przetwórstwa warzywno – owocowego.

 

  

    

 

        

 

 

Na obszarze gminy w ogromnej przewadze występują gleby bielicowe i brunatne. Pod względem bonitacji gleby te należą w przeważającej większości do klas IV i V, a najlepsze gleby, jakie występują na obszarze gminy zaliczone zostały do klasy III.

Gospodarka rolna, której rozwój zdeterminował charakter i główną funkcję gminy Rudniki odzwierciedla się wyraźnie w użytkowaniu gruntów w gminie: 89 % zajmują użytki rolne w tym 77,6 % grunty orne. Największa powierzchnia gruntów ornych 1414 ha występuje w sołectwie Żytniów, a najmniejsza 81 ha w sołectwie Porąbki. Łąki i pastwiska stanowiące jednocześnie najcenniejsze siedliska pod względem przyrodniczym, zajmują 20,9 % powierzchni gminy. Lasy zajmują bardzo mały procent powierzchni gminy (ok. 4,3 %). Są to niewielkie kompleksy (największy ma ok. 80 ha), w północnej i wschodniej części gminy oraz w dolinie Prosny, na granicy południowo-zachodniej. Lasy państwowe to ok. 50 ha, pozostałe to lasy prywatne o bardzo rozdrobnionej własności. W ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie rolników zalesianiem gruntów o najniższej przydatności rolniczej, co stymuluje systematycznym powiększaniem się powierzchni zalesionej. Uzyskiwane plony kształtują się na poziomie poniżej średniej krajowej.

Wyk2. Struktura gospodarstw rolnych

wyk1

Wyk1. Struktura użytkowania gruntów

wyk2

 

Na obszarze gminy występuje duże rozdrobienie gospodarstw rolnych – ogółem 2.096 (stan na dn. 01.10.2008r.). Dominują gospodarstwa małe (od 1 do 5 ha), stanowiące 40% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni 15 ha i powyżej stanowią zaledwie 2,1%.  

Gospodarstwa nie są ukierunkowane na intensywną, jednostronną produkcję roślinną, a jedynym wynikającym z tego dobrodziejstwem, jest nieznaczna presja na środowisko przyrodnicze – proporcjonalna do poziomu intensyfikacji produkcji rolniczej.

W produkcji zwierzęcej dominującą pozycję zajmuje trzoda chlewna, w drugiej kolejności jest bydło mleczne.

 

 

 

 

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas