Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Infrastruktura

Infrastruktura społeczna

            Na infrastrukturę społeczną naszej gminy składają się:

  • gimnazjum
  • 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi 
  • 1 filia szkoły podstawowej
  • 1 przedszkole
  • 2 ośrodki zdrowia
  • 2 apteki i punkt apteczny
  • przychodnia weterynaryjna
  • odział banku
  • urząd pocztowy


 

Infrastruktura techniczna

 

               Obszar gminy Rudniki zwodociągowany jest w 100%. Długość sieci wodociągowej wynosi 115,6 km, długość przyłączy wodociągowych - 64,7 km, liczba przyłączy wodociągowych - 2117 sztuk. Wodociąg gminny zaopatrywany jest w wodę z ujęcia znajdującego się w Rudnikach. Wybudowano 3 zbiorniki wyrównawcze o pojemności 600m3 oraz przepompownię w celu prawidłowego funkcjonowania wodociągu gminnego. 


       Kanalizacja

Stopień skanalizowania gminy szacuje się na ok. 40%. W pierwszej kolejności kanalizację sanitarną wybudowano w Rudnikach ze względu na ochronę ujęcia wód podziemnych, a w drugim etapie w miejscowości Żytniów. W miejscowościach Cieciułów, Bugaj Nowy i Bugaj Stary wybudowano kanalizację sanitarną wysokociśnieniową. Ścieki z tych miejscowości trafiają do oczyszczalni w  Żytniowie.Na terenach o rozproszonej zabudowie wybudowano oczyszczalnie przyzagrodowe (aktualna ich liczba - 168).

Długość sieci kanalizacyjnej - 23,6 km.

Zaopatrzenie w gaz

Gmina nie jest zgazyfikowana, ale posiada koncepcje gazyfikacji, która przewiduje zaopatrzenie w gaz wszystkich zwartych terenów. Planowany gazociąg ma być włączony do magistrali przesyłowej relacji Bąków – Krzepice. Projektowane odejście ma także powiązanie do magistrali gazowej – Odolanów – Kluczbork – Tworzeń.

 Zaopatrzenie w energię elektryczną

Gmina w całości jest zelektryfikowana. Energia elektryczna rozprowadzana jest
w gminie siecią średniego napięcia (15 kV)do stacji transformatorowych, dalej liniami napowietrznymi oraz kablami podziemnymi bezpośrednio do budynków. W roku 2003 zmodernizowana została sieć energetyczna w miejscowości Jaworek Dolny i Żurawie.

Telefonizacja

Na terenie gminy Rudniki znajdują się trzy stacje bazowe telefonii komórkowej. Ponadto mieszkańcy posiadają dostęp do stacjonarnej linii telekomunikacyjnej.

 Układ komunikacyjny

         Szkielet układu komunikacyjnego gminy stanowią krzyżujące się drogi krajowe:
nr 42 – (Namysłów) Kluczbork – Działoszyn (Starachowice) i nr 43 – Wieluń – Rudniki – Kłobuck – Częstochowa, ze wspólnym przebiegiem na odcinku Rudniki – Jaworzno. Są to drogi jednojezdniowe, na dużych odcinkach przebiegające pośród zabudowy. 

         Częściowo zmodernizowany został przebieg przez Rudniki, szczególnie skrzyżowanie dróg nr 42 i 43; optymalnym rozwiązaniem będzie jednak dopiero realizacja obejścia miejscowości. Modernizacji i przebudowie poddano skrzyżowanie drogi nr 43
z lokalnymi ulicami w Dalachowie, ale w dalszym ciągu przebudowy wymaga cały przebieg drogi przez Julianpol i Jaworzno, także linia kolejowa łącząca Śląsk
z Wielkopolską. Dzięki niej gmina posiada dogodne połączenie kolejowe ze Śląskiem
i Poznaniem poprzez dwie stacje: w Janinowie – stacja osobowo-towarowa i w Jaworznie – stacja osobowa.

            Uzupełnieniem układu komunikacyjnego są drogi powiatowe oraz drogi gminne.

 

   Zaopatrzenie w wodę

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas