Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacje o azbeście

                        I N F O R M A C J A      D O T Y C Z Ą C A      A Z B E S T U

 

 

Wójt Gminy Rudniki informuje, iż na podstawie art. 162 ust. 4 i art. 163 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 06. Nr. 129. poz. 902 z póź. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku, w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, (Dz.U. 03. Nr. 192. poz. 1876 z póż. zm), właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Informację przedstawia się na formularzach (wg rozporządzenia):

 

1.      Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

DOCFORMULARZ

2.     Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

DOCINFORMACJA O WYROBACH ZAW. AZBEST, KTÓRYCH WYKORZ.ZOSTAŁO ZAKOŃCVZONE.doc

Informacje należy przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie do 31 stycznia każdego roku.  Ilość posiadanego azbestu należy corocznie aktualizować.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc a także obiektu zawierającego azbest, przeprowadza kontrolę stanu tych wyrobów.

DOCOCENA STANU MOZLIWOŚCI UZYTKOWANIA WYR. ZAW. AZBEST.doc

 

Z przeprowadzonej kontroli oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest sporządza się 2 egzemplarze informacji, z których jeden przekazuje się Powiatowemu Organowi Nadzoru Budowlanego a drugi przedkłada się Wójtowi Gminy, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

 

 Powyższe informacje są niezbędne w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne, np. dotacje na zadania z zakresu usuwania azbestu

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas